Producten en Diensten


Coaching in de privésfeer

Gestructureerde coaching

Het individuele coaching traject bestaat uit zeven tot acht sessies met een regulier interval. Afhankelijk van je doelstellingen vinden deze in de praktijk plaats, of buiten. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan een gecombineerd traject voor inzicht en beweging.

Het programma start met een verkennend gesprek waarin we samen bezien of je met je hulpvraag bij duurzame balans aan het juiste adres bent. Indien dit het geval is maken we een overeenkomst voor het aantal sessies, het sessie interval en de tarieven. De kosten die zijn verbonden aan het verkennende gesprek worden wanneer er daadwerkelijk een traject wordt gestart, verrekend met de eerste sessie.

De eerste sessie bevat de intake. Deze bestaat uit inventarisatie en de formulering van de coaching doelen. Hieruit volgt het plan van aanplak wat de leidraad is voor de opvolgende sessies. Zowel het verkennende gesprek als de intake vinden op de praktijk plaats.

In de vierde of de vijfde sessie evalueren we de voortgang en stellen we eventueel het plan van aanpak naar behoefte bij. In de laatste sessie evalueren we in hoeverre de doelen zijn behaald en formuleren we eventueel nieuwe doelen voor een mogelijk vervolgtraject.

Vrije coaching

Bij duurzame balans probeer ik zoveel mogelijk de methode te vinden die bij de cliënt aansluit. Sommige cliënten geven voorkeur aan een meer open setting en wat minder structuur. In de vrije coaching vorm gaan we de dialoog aan waarbij je per sessie een onderwerp van je keuze inbrengt. De aanpak is gebaseerd op het onderzoeken van de weerstand die je mogelijk hebt bij elementen uit je ingebrachte onderwerp. Door de weerstand te verminderen ontstaan er veelal meer mogelijkheden.

De enige vaste onderdelen van deze coaching vorm zijn het verkennend gesprek waarbij we het aantal sessies, het sessie interval en de tarieven vastleggen en een beknopte eindevaluatie waarin we samen proberen vast te stellen of je het traject als zinvol hebt beleefd. Ook bij vrije coaching worden de kosten van het verkennende gesprek verrekend indien er daadwerkelijk een traject wordt gestart. Het aantal sessies kan onbeperkt worden uitgebreid, mits ik dit als coach ook zinvol vind.

Corona coaching

De huidige situatie rond Corona brengt voor veel mensen problemen met zich mee. Het is mogelijk om videoconsulten aan te gaan waarbij we ons specifiek richten op de voor de cliënt veranderde omstandigheden als gevolg van Corona. Deze beschouwen we vanuit het bio-psychosociale model. Het coaching doel is het genereren van een voor de cliënt werkbare handvatten om beter om te kunnen gaan met deze situatie. Vaste onderdelen zijn het verkennend gesprek en de beknopte eindevaluatie. Ook hier geldt de regeling rond het verrekenen van de kosten van het verkennende gesprek met de eerste sessie wanneer er daadwerkelijk een traject wordt gestart. Het aantal sessies kan onbeperkt worden uitgebreid, mits ik dit als coach ook zinvol vind. Dit traject kan online worden gevolgd.

Activeringstraject

Voor hen die vinden dat ze activering nodig hebben. Verander je leefstijl en zie dat je doelen binnen bereik komen. Bij duurzame balans is het mogelijk om een traject te volgen waarbij het jo-jo effect waarbij je nu veel onderneemt, om vervolgens een periode moe op de bank te liggen, wordt gereduceerd. In dit traject leer je een stabiele situatie tussen jouw belastbaarheid en de belasting die je op je neemt te balanceren. Wanneer je hierin een stabiele situatie hebt bereikt geeft dit je een goede basis om je mogelijkheden verder uit te bouwen. Ook in deze fase kan er vanuit duurzame balans ondersteuning worden verleend. Het activeringstraject is eventueel online te volgen.

Klein onderzoek

Wil je meer weten over een specifiek onderwerp gerelateerd aan coaching vraagstukken of psychologische inzichten. Of is er meer uitleg nodig bij een diagnose en wat deze voor u betekent? Het klein onderzoek kan je meer inzicht geven op de materie. Met dit inzicht kan je bijvoorbeeld zelf vaststellen of een second opinion echt benodigd is. In het klein onderzoek lever je van tevoren het vraagstuk aan. Hierop volgt een gesprek waarbij we de materie bespreken. Dit gesprek kan eventueel online plaatsvinden.


Coaching in de arbeidssfeer

Groepscoaching

Bij groepscoaching stemmen de opdrachtgever en ik samen de na te streven doelen en uitkomsten af. Deze kunnen van uiteenlopende aard zijn, al naar gelang de behoefte van de opdrachtgever. Denk hierbij aan samenwerkingscompetenties of een groepstraining m.b.t. duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Groepscoaching kan op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden.

Medewerker weerbaarheidstraining

Naast de trajecten die voor particulieren beschikbaar zijn, is het voor bedrijven mogelijk om individuele medewerkers voor dit traject aan te brengen. De medewerker leert hier om beter en gestructureerder voor zichzelf op te komen waarbij tegelijkertijd minder aanleiding wordt gegeven voor eventuele sociale conflicten in het werkterrein. Dit komt de werksfeer en daarmee het uiteindelijke bedrijfsresultaat ten goede.

De duurzaam inzetbare medewerker

Een duurzaam inzetbare medewerker laat naast gezond gedrag in de werkomgeving ook gezond gedrag in de privé omgeving zien. In dit traject worden de gestructureerde coaching en de medewerker weerbaarheid training gecombineerd. Hiermee liggen de na te streven doelen enigszins meer vast, de doelen hebben immers invloed op zowel de werkomgeving als de privéomgeving met als hoger liggend doel werk en privé op een gezonde manier met elkaar te integreren. Vanuit bedrijfsperspectief helpt dit om het ziekteverzuim naar beneden te dringen, wat een positieve bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat.

De manager in balans

De hedendaagse manager kan behoorlijk onder druk staan, Doelen moeten vaak worden gehaald en middelen zijn veelal schaars. De organisatie is mogelijk complex en er zijn soms uitdagingen in de sociale omgang. Er zijn vele stressoren die het de manager moeilijk kunnen maken. In dit traject leer je beter balans te creëren tussen alle belangen die er op je af komen, grenzen te stellen en schijnbare onmogelijkheden in mogelijkheden om te zetten. Communicatie vanuit een objectieve inschatting en een realistisch zelfvertrouwen kan je hier meer mogelijkheden geven om succesvoller in je rol als manager te zijn.

Arbeidsbemiddeling

Wanneer er verschillen van inzicht zijn ontstaan tussen werkgever en werknemer beschikken ze over uiteenlopende mogelijkheden om de dialoog voort te zetten. Deze variëren tussen een door een human resources (HR) begeleid gesprek via mediation tot een rechtsgang. De arbeidsbemiddeling positioneert zich tussen de dialoog tussen werkgever en werknemer en het meer formele mediation gesprek. Het helpt beide partijen om in een informele setting elkaar alsnog te proberen te begrijpen en tot overeenstemming te komen. Het verschil tussen HR-begeleiding en arbeidsbemiddeling is dat de arbeidsbemiddelaar neutraal is, beide partijen worden gelijkwaardig gehoord.