Privacybeleid


Vertrouwelijkheid

Door gebruik te maken van dienstverlening van Duurzame Balans ga je akkoord met het geldende privacy beleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts. Ik heb (wettelijke) geheimhoudingsplicht. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.

Bescherming persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit dossier bevat informatie over uw te bereiken doelen, gezondheidstoestand en gegevens over de aanpak en voortgang van het traject.

Inhoud van het cliëntdossier

Het dossier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Cliëntgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • Relevante mailwisseling tussen de cliënt en de behandelaar
 • De anamnese
 • Het plan van aanpak
 • Aantekeningen
 • Voortgangsrapporten
 • Testen en testuitslagen
 • Oefeningen
 • Eindevaluatie
 • Facturen

Verkrijgen van gegevens

Gegevens kunnen uit diverse bronnen komen:

 • Door u aangeleverd: Dit betreft uw personalia en het inzicht verkregen op basis van de doorlopen anamnese.
 • Door mij gegenereerd: Naast het behandelplan maak ik aantekeningen m.b.t. voortgang en voortschrijdend inzicht.
 • Informatie van derden: Geraadpleegde bronnen zoals de huisarts. Deze informatie wordt alleen opgevraagd na uw uitdrukkelijke toestemming. Uw eventuele toestemming wordt vastgelegd tijdens de intake.

Opslag van gegevens

Voor uw dossier maakt Duurzame Balans uitsluitend gebruik van eigen systemen. Uw informatie wordt gecodeerd opgeslagen en is niet toegankelijk voor anderen. Het dossier wordt nimmer opgeslagen in wat bekend staat als “de Cloud”.

Verwerking van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De informatie is alleen toegankelijk door de behandelaar via beveiligde computers die in eigendom zijn van Duurzame Balans. “Vreemde” computers zullen hiervoor niet worden gebruikt.

Communicatie

Tussen cliënt en behandelaar:

 • Telefoon en videobellen: De behandelaar zorgt er voor dat tijdens communicatie geen derden aanwezig zijn, tenzij hierom door de cliënt is verzocht. Wanneer dit niet realiseerbaar is geeft de behandelaar dit aan het begin van het gesprek aan.
 • Mail: Duurzame balans maakt gebruik van Protonmail. Deze mailprovider zorgt voor een gecodeerde verbinding met haar gebruikers. Ook de opslag bij deze mailprovider is gecodeerd. Het mailverkeer tussen de cliënt en de behandelaar wordt na verwerking verplaatst naar het dossier. Het is voor de cliënt mogelijk om end-to-end encryptie te verkrijgen door bij protonmail een (gratis) account aan te maken.

Tussen behandelaar en zorgverleners:

 • Huisarts: Bij aanvang en afsluiting van het traject, indien hier door de cliënt toestemming voor is gegeven.

Tussen behandelaar en financiële instellingen:

 • Financiële administratie: Deze wordt binnen Duurzame Balans gevoerd, er is geen externe partij betrokken.

Inzage in het dossier

Het dossier bestaat uit twee delen:

 • Open gegevens: Alle betreffende mailverkeer, het plan van aanpak, voortgangsrapporten, testen, testuitslagen oefeningen, eindevaluatie en facturen.
 • Gesloten gegevens: De anamnese en de persoonlijke aantekeningen van de behandelaar. Deze zijn voor de cliënt niet toegankelijk.

Hoewel de open gegevens lopende het traject met de cliënt worden gedeeld bestaat er de mogelijkheid om de open gegevens van het dossier in te zien. Hieraan zijn kosten voor de begeleiding verbonden.

Recht op vergetelheid

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. U kan hier bezwaar tegen maken door u te beroepen op het recht op vergetelheid (AVG). Wanneer van kracht zullen uw persoonlijke gegevens uit uw dossier worden verwijderd. De behandelgegevens worden geanonimiseerd maar niet verwijderd. Deze worden mogelijk later gebruikt voor onderzoek.

De factuur

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de sessie(s)
 • een korte omschrijving
 • de kosten